Miljö och Kvalitet

Vi bygger med kompetens och eftertanke mot vår yttre miljö. Vi möter alltid de krav och förväntningar som ställs på oss som samhällsbyggare och entreprenadföretag.

För oss på GBJ är det mycket viktigt att ha struktur, ordning och tydliga rutiner för att skapa ett hållbart, korrekt och effektivt byggande. Vi vill också verka för ständig förbättring genom lärande och utveckling.

Våra krav och förväntningar från beställare, kunder, samhälle och medarbetare skall säkras genom struktur och ordning. För att säkerställa detta arbete har vi certifierat oss i BKMA vilket är Byggföretagens verksamhetsledningssystem för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Inom ramen för BKMA har företagsledningen tagit fram och antagit policy och ledningssystem.

Vår certifiering i BKMA motsvarar kraven som ISO certifierade enligt: ISO14001:2015, ISO9001:2015 samt ISO45001:2018. Vi granskas årligen av tredje part DNV genom externrevision, däremellan utför vi interna granskningar löpande mot projekt, leverantörer och företagets processer. Revisionerna sker för att säkerställa efterlevnad av certifieringskrav och ständig förbättring i våra interna processer.

Du kan läsa mer om BKMA här: Därför ska du anlita ett byggföretag med BKMA Certifiering | Byggföretagen (byggforetagen.se)

KMA Mål

I enlighet med policy och krav, så har vi interna mål inom KMA området.

Kvalitet – Knutet mot kundnöjdhet och uppföljning vid färdigställande
Miljö – Knutet till våra identifierade betydande miljöaspekter där vi ständigt skall minska vår påverkan
Arbetsmiljö – Knutet mot Hälsa, säkerhet eller trivsel hos vår egen och inhyrd personal

Hållbarhet

Miljö

GBJ Bygg är sedan flera år en etablerad massivträspecialist. Vi tar täten och driver byggbranschens utveckling mot hållbara projekt med hög kvalitet och minskad klimatpåverkan.
GBJ Bygg har genomfört ett antal stora och uppmärksammade bostadsprojekt i massivträ, några av dessa räknas bland Europas största träbyggnationer.

De prefabricerade massivträelementen är PEFC-certifierade, vilket innebär att de kommer från ett hållbart skogsbruk. Den största klimatvinsten görs när träden växer fram och binder stora mängder koldioxid som sedan lagras i virket under husets livstid. Utöver detta är miljövinsterna och fördelarna många med massivträ.

I ramen för BKMA granskas också våra val av byggmaterial och kemikalieanvändning för att säkerställa en ansvarsfull och måttlig användning. Material och kemikalier med negativa miljöeffekter ersätts med bättre miljöval där så är möjligt för att säkra kvalitet. Vi strävar ständigt åt att undvika uppkomst och minska avfall och vi främjar återbruk.

Personal

Vårt varumärke bygger på att vi ska vara trygga, jordnära, personliga och utvecklande. Detta beskriver vi närmare i vår personalhandbok och tillhörande policydokument. Vi arbetar aktivt med hälsa, friskvård och med förebyggande åtgärder mot olyckor, tillbud och arbetsskador. Vi genomför medarbetarsamtal med samtliga anställda och i samband med detta genomförs en kompetensinventering för hela organisationen med efterföljande utbildningsplaner. Företaget har en jämställdhetsplan som ingår i Kvalitetssystemet.

På företaget finns huvudskyddsombud och skyddsombud samt en Arbetsmiljögrupp som leds av KMA ansvarig där vi övervakar och utvecklar viktiga arbetsmiljöfrågor.

Sociala förhållanden

Företaget sponsrar olika idrottsrörelser, Barncancerfonden, Ankarsstiftelsen, samhällsviktiga trygghetsskapande projekt mm. Byggverksamheten som vi utför förutsätter omfattande samverkan med ett stort antal intressenter såsom kommuner, arkitekter, konstruktionsföretag, konsulter och utbildningsgivare varvid alla bidrar på olika sätt till samhällets utveckling.

Mänskliga rättigheter

Företaget respekterar de internationella mänskliga rättigheterna genom allas lika värde. Företaget arbetar för att förhindra negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna genom att begränsa och undvika risker att kränka andras mänskliga rättigheter.

Företagets policy samt Ordnings- och skyddsregler fastställer ovanstående förväntningar på personal, underentreprenörer, affärsförbindelser och andra parter som är direkt kopplade till företagets verksamhet, produkter eller tjänster.

Antikorruption

Företagets policy är att anställda och uppdragstagare skall agera för sund konkurrens och inte ska motta förmåner som kan påverka detta negativt. Företaget har undertecknat branschens Uppförandekod upprättad av Byggföretagen. Ett Visselblåsarsystem finns på företaget.

Ladda ner Policy för KMA:

BKMA certifikat: