Integritetspolicy

Integritetspolicy – Så här behandlar vi dina personuppgifter

GBJ Bygg är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet.

De personuppgifter som lämnas till någon person ansluten till GBJ Bygg samt dess koncern- och intresseföretag (hädanefter ”GBJ Bygg”) behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

GBJ Bygg hämtar in dina personuppgifter när du i egenskap av spekulanter kund eller på annat sätt har en affärsrelation med GBJ Bygg. Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig och i samband med att du anmäler ditt intresse för någon av våra tjänster, våra bostadsprojekt eller om du på annat sätt kommer i kontakt med GBJ Bygg.. I den mån det krävs för att tillse att personuppgifterna är aktuella och korrekta kan personuppgifterna komma att kompletteras med uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. SPAR.

 

Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med behandlingen är i första hand att sköta förmedlingen av den bostad, tjänst eller vara som du är intresserad av, eller i övrigt kunna ingå, administrera och fullfölja ett avtal med dig eller det företag du representerar. Personuppgifterna används också för GBJ Bygg ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, särskilt bokföringsplikt, samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. I den delen personuppgifterna används i samband med ett avtal som GBJ Bygg ingår med ett företag du representerar eller är anställd hos, sker behandlingen med stöd i GBJ Byggs berättigade intresse av att kunna kontakta och ingå avtal med företaget.

Personuppgifterna kommer även att användas inom GBJ Bygg för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifter används också för att utvärdera verksamheten för att kunna utveckla och förbättra tjänster och produkter. GBJ Bygg anser att GBJ Bygg har ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter för dessa ändamål.

De registrerade uppgifterna används också för att kunna erbjuda den registrerade andra boenderelaterade produkter och tjänster, såsom bolån och försäkringar som tillhandahålls av samarbetspartners eller andra bolag inom GBJ Bygg. I de fallen behandlas personuppgifterna utifrån GBJ Byggs berättigade intresse av att få tillhandahålla dig direktreklam inom ramen för en pågående affärsrelation. Sådan behandling fortgår som högst under ett år från det att affärsrelationen avslutats, om du inte samtyckt till annat.

Lämnandet av personuppgifter till GBJ Bygg är alltid frivilligt. I den mån personuppgifterna är nödvändiga för att GBJ Bygg ska kunna ingå avtal med dig kommer GBJ Bygg att informera dig om detta vid det enskilda tillfället. Den enda konsekvensen av att vägra att lämna personuppgifterna i sådana fall kommer dock att vara att avtal med GBJ Bygg inte kan ingås.

 

Lagringstid

De personuppgifter som samlas in kommer, i de fall de samlats in inom ramen för ett köp eller en tjänst GBJ Bygg utfört för din eller det företag du representerars räkning, alternativt omvänt om du eller det företag du representerar sålt en vara eller en tjänst till GBJ Bygg, att lagras under den lagstadgade längsta reklamationstiden, eller den längre tid under vilken garanti eller annan särskild utfästelse som GBJ Bygg lämnat med anledning av köpet eller tjänsten består.

Oaktat ovanstående stycke, kan GBJ Bygg komma att lagra personuppgifter under längre tid än så, i de fall det krävs enligt gällande bokförings- eller skattelagstiftning, eller annan tvingande lagstiftning eller myndighetsföreskrift. I så fall sparas personuppgifterna endast under den tid som lagen kräver.

För det fall personuppgifterna saknar samband med en avtalsrelation mellan dig och GBJ Bygg, kommer de att sparas under en tid om högst ett år från det senare av antingen tidpunkten då de lämnades eller då det stod klart att en förväntad avtalsrelation inte skulle komma att inledas.

 

Samtycke
I den mån GBJ Byggs behandling av dina personuppgifter sker med stöd av ett lämnat samtycke, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallandet av ett samtycke får endast verkan mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker efter att samtycket återkallats.

 

Överföring av personuppgifter
Personuppgifterna används i första hand inom GBJ Bygg men kan komma att lämnas ut till bolag inom samma koncern som GBJ Bygg, och även till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Därutöver kan personuppgifterna även komma att lämna ut till de personuppgiftsbiträden som GBJ Bygg i förekommande fall anlitar för att behandla personuppgifterna å GBJ Byggs vägnar.

 

Information, rättelse och radering
Du har alltid rätt att begära tillgång till samt rättelse eller radering av de personuppgifter som GBJ Bygg lagrar eller på andra sätt behandlar, och som rör dig som person. Ni kan också begära begränsning av behandlingen av era personuppgifter, och ni har möjlighet att invända mot eventuell behandling samt en rätt till dataportabilitet. Om ni anser att GBJ Bygg agerat i strid med dataskyddsförordningen, har ni rätt att klaga till Datainspektionen

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt för de ändamål som anges ovan. GBJ Bygg tillämpar god registervård för att hålla sina register uppdaterade och kommer ta bort uppgifter som är inaktuella.

 

Cookies på webbplatsen

Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Cookies innehåller ingen personlig information om dig utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan vi inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som vi samlar in. Det rör sig med andra ord om pseudonymiserade uppgifter och vi använder inte informationen på ett sätt som gör att vi kombinerar din personliga information med cookie-informationen. Det finns också olika typer av cookies:

Sessionscookies: Dessa sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare

Förstapartscookies: Dessa cookies placeras på din dator i samband med att du surfar in på vår webbplats

Tredjepartscookies: Dessa cookies har ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker.

 

Användning av Facebook-tjänsten Website Custom Audience

Den här webbplatsen använder sig av retargeting i form av tjänsten Website Custom Audience från det sociala nätverket Facebook, som drivs av företaget Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”), och detta möjliggör för våra webbplatsbesökare, som redan är intresserade av våra produkter och tjänster och som är Facebook-medlemmar, att se relevant reklam och få erbjudanden via vårt nätverk på Facebook. Facebook är anslutet till EU-US Privacy Shield-initiativet, och har därmed åtagit sig att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter i den mån Facebook flyttar dem till eller lagrar dem i ett land utanför EU/EES.

På vår webbplats även finns så kallade Facebook retargeting-pixels, vilka gör det möjligt för Facebook att upptäcka besökare, som använder sig av pseudonym på Facebook, och att använda dessa data för att skapa våra Facebook-annonser på Facebook. Personuppgifter kommer inte att utvinnas eller lagras, och man kan inte identifiera någon på Facebook genom att koppla samman dessa data via tjänsten Retargeting-Pixel med användardata, som Facebook har lagrat.

Närmare information om dataskydd och vilka inställningsmöjligheter det går att göra hittar du på: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads och https://www.facebook.com/about/privacy/. Man kan även protestera mot användningen av Facebook-tjänsten Website Custom Audiences i framtiden via länkarna: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads och http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att vi ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov.

Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt.

Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras.

 

Användning av Google Adwords remarketing/Conversion Tracking

Våra webbplatser använder Google Analytics Remarketing / Dynamic Remarketing-funktioner i kombination med funktionerna på flera enheter i Google AdWords. Leverantören är Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google är anslutet till EU-US Privacy Shield-initiativet, och har därmed åtagit sig att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter i den mån Google flyttar dem till eller lagrar dem i ett land utanför EU/EES.

Med den här funktionen kan annonsgrupperna för remarketing / dynamisk remarketing för Google Analytics kopplas till egenskaperna för cross-device i Google AdWords. På så sätt kan intressebaserade, personliga annonsmeddelanden som är anpassade till dig beroende på ditt tidigare användnings- och surfningsbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina enheter (t.ex. surfplatta eller dator).

När du har gett ditt samtycke kommer Google att associera din webb- och apphistorik med ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personliga annonsmeddelanden visas på vilken enhet du loggar in med ditt Google-konto.

För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade ID-användare av användare som är tillfälligt kopplade till våra Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonsannonsering med flera enheter.

Du kan permanent avstå från remarketing / inriktning på flera enheter genom att stänga av personlig annonsering i ditt Google-konto. Följ den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Mer information och sekretesspolicy finns i Googles sekretesspolicy på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är GBJ Bygg 556638-4110 som du lämnar dina personuppgifter till, med adress Thelestads Herrgård, Gamla Teleborgsvägen 2, 352 55 Växjö. www.gbjbygg.se